Medewerkers en gasten van het Ubuntu-huis Utrecht wensen u fijne feestdagen toe,
een gezond en

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others”
“Your freedom and mine cannot be seperated”
Nelson Mandela

Mandela kan ongetwijfeld gezien worden als de verpersoonlijking van een Afrikaanse filosofische traditie waar wij Europeanen nog een boel van kunnen leren. Ubuntu is geboren uit het diepe besef van onderlinge verbondenheid en intermenselijke solidariteit.

Umuntu ngumuntu ngabantu

aldus een Zulu-gezegde: ‘Een mens wordt een mens door andere mensen.’
Ubuntu erkent de grote diversiteit tussen mensen, maar leert dat die diversiteit er slechts kan zijn dankzij de ander. Eigenbelang kan nooit losgekoppeld worden van het algemene belang. Echt mens zijn, betekent dat je je ook verantwoordelijk voelt voor andere mensen. Wederkerigheid is een belangrijk begrip binnen Ubuntu: omdat je ‘bestaat’ dankzij de ander, kun je de menselijkheid die je hebt ontvangen, actief (terug)geven aan een ander.
Ontmenselijking is het gevolg van barsten in de gemeenschap, van uitsluiting en afwijzing. Opnieuw mens worden, is de gemeenschap van mensen herstellen.
(naar Jan de Zutter, woordvoerder in het Europees parlement)

Wij van het Ubuntuhuis blijven proberen een plek te zijn voor mensen die in de samenleving maar weinig gekend en gewaardeeerd worden,
om samen in vrijheid en verbondenheid meer mens te worden.