Ubuntu: “Ik ben omdat wij zijn”

Missie

Mensen in moeilijke levensomstandigheden in staat stellen een aantal basisrechten zelf te realiseren in hun eigen leven en dat van anderen, met ondersteuning van organisaties en andere burgers. Denk aan het recht op voedsel en onderdak, op scholing en (vrijwilligers) werk. De organisatie en uitvoering van activiteiten is gebaseerd op ervaringen en inzichten van mensen die zelf moeilijke omstandigheden ervaren of gekend hebben (dakloosheid, langdurige armoede, sociale uitsluiting). We stimuleren bij deelnemers het gebruik van eigen talenten en vaardigheden of het gaan ontdekken en ontwikkelen daarvan. Als kleinschalige, laagdrempelige en informele organisatie werken we actief samen met grotere organisaties en coalities. Kleinschaligheid zien we echter wel als een belangrijke kracht voor de persoonlijke ontmoeting met mensen in moeilijke omstandigheden.

Visie

Het Ubuntuhuis is niet opgericht met het doel het ubuntu-gedachtengoed uit te dragen, maar laat zich er wel door inspireren.

De mens is een sociaal wezen dat gevormd is door de context waarin hij of zij is opgegroeid. Een mens heeft andere mensen om zich heen nodig die iets voor hem of haar betekenen en voor wie hij of zij zelf van betekenis kan zijn. Om mens te zijn in een open gemeenschap is het van belang zowel overeenkomsten als verschillen in mens-zijn te (h) erkennen en waarderen. Het individu is van waarde voor het collectief en het collectief is van waarde voor het individu: Ik ben omdat wij zijn.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is opgesteld om de waardigheid van ieder mens te bevestigen en te waarborgen. De moeilijke levensomstandigheden van bezoekers en vrijwilligers zijn een grote belemmering voor het kunnen realiseren van fundamentele mensenrechten. Het schenden van deze rechten (onderdak, voedsel, inkomen, werk, onderwijs, gezinsleven, gezondheidszorg, politieke vertegenwoordiging) betekent dat de samenleving deze waardigheid niet voor iedereen als uitgangspunt neemt. Het Ubuntuhuis wil dit met de mensen die het betreft, onder de aandacht brengen en centraal stellen. Voorwaarde daarvoor is het beter begrijpen van verschillen in levensomstandigheden en opvattingen, door mensen met uiteenlopende achtergronden in ubuntu-gesprekken bij elkaar te brengen en tijdens activiteiten te laten samenwerken.

Ontstaan, doelstelling en doelgroep Ubuntuhuis 

Het Ubuntuhuis is halverwege 2010 gestart als kleinschalig burgerinitiatief, vanaf het begin samen mét mensen die uit eigen ervaring dakloosheid, armoede en sociale uitsluiting kennen. Het plan was vooral een plek te bieden aan mensen die na een tijd zonder eigen woonplek weer vast onderdak hebben, maar vaak moeilijk aansluiting vinden bij de ‘reguliere’ samenleving. De meeste vrijwilligers behoren ook tot deze groep. Momenteel richten wij ons op een ieder, die op één van de elementaire voorwaarden voor een gelijkwaardige ontwikkeling en ontplooiing binnen onze maatschappij ondersteuning behoeft. Daarbij denken wij aan personen die sociaal maatschappelijke uitsluiting en/of achterstelling ervaren of ervaren hebben als gevolg van met name armoede, dakloosheid en discriminatie

Ons primaire doel is dat mensen zich bij ons welkom kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn, ook als zij geen gemakkelijke omgangsvormen hebben of in zichzelf gekeerd zijn door een opgebouwd wantrouwen naar anderen.

Een tweede doel is om mensen vanuit verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen, zodat zij ervaren dat hun problematiek niet (alleen) aan henzelf te wijten is, maar dat maatschappelijke oorzaken en processen ook een rol spelen. In plaats van zichzelf afzetten tegen anderen willen we werken aan verbinding en begrip tussen diverse leefwerelden. Het Ubuntuhuis wil een plek zijn waar mensen zich aangemoedigd voelen om van betekenis te mogen en kunnen zijn voor anderen op een manier die bij henzelf past.

Bij het 5 jarige jubileum is er een boekje tot stand gekomen met informatie over het Ubuntuhuis en stukken van bezoekers, vrijwilligers en werknemers. Klik hier om het te lezen!